Tag Archives: Sisindiran

Macam-macam Sisindiran Basa Sunda

Sisindiran nyaeta mangrupa karangan ka uger nu ngagunakeun rakitan basa di baligirkeun. Sisindiran kabagi kana 3 bagian!

 • paparikan
 • rarakitan
 • wawangsalan

Dina paparikan asal kecap dina parik hartina deukeut mun rarakitan asal kecap rakit harina rata/ papak

Paparikan jeung rarakitan dina sapada diwangun ku 4 padalisan, 6 padalisan jeung 8 padalisan. Paparikan jeung rarakitan oge ngabogaan cangkang (padalisan ka I + II) sedengkeun ari eusi (padalisan 3+4). Paparikan jeung rarakitan jumlah engang jeung sora pokalna padalisan ka I kudu sarua jeung padalisan ke 3, sedengkan kadua (2) kudu sarua jeung padalisan kaopat (4).

 • Paparikan jeung rarakitan ngabogaan sifat anu sarua :
  Silih asih
  Piwuruk
  Heureuy / Guguyon

Contoh paparikan Basa Sunda :

Pucuk kawung di Galungung
Pucuk kalapa di pentos
Saha nu di tiung sarung
Pantes diraksukan bodas

Contoh Wawangsalan Basa Sunda

 • Kembang bodas buah bunder, ngaheruk nya pipikiran (jeruk)
 • Kadal gede saba darat, pareng alus bagja awak (bayawak)
 • Hayam tukung saba gunung, uyuhan teuing nya diri (puyuh)
 • Beas dibunan deui iraha atuh patepung (tipung)
 • Gale di reka mesjid, nyapikir batin nu majug (tajug)
 • Keuyeup gede saba laut, teu hae liar ti peuting (kapiting)
 • Sarangenge bijil ti peuting, rek sabulan rek sataun (bulan)
 • Abdi teh kapiring leutik, sok isin lamun patepung (pisin)
 • Nya hujan taya eureuna, nya diri kalangkung agris (ngijih)
 • Gagang gambang di sagara, ulah kapalang ngabela (kapal)

Download Contoh Sisindiran Bahasa Sunda

Kadu pahili jeung nangka
Wadahna kana karanjang
Kudu apik jeung berseka
Sangkan sehat hirup urang

Daun kangkung saayakan
Ngeunahna lamun di sepan
Lamun urang tambarakan
Badan sok gampil geringan

Peuyeum ketan make ragi
Amis najan tampa gula
Mun gering tangtuna rugi
Bakat tinggaleun sakola

Ulah ngaganggu papanting
Bisi nyeureud kana mata
Kasehatan memang penting
Leuwih penting batan harta