UnsilSter Blog

Info Handphone dan Makalah Terbaru

Contoh Dongeng Sunda: Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet

Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan, tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. Ngahaeut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet, menta tulung. Omongna “Sakadang Monyet, uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi hanjakal teu bisa naek, cing tulungan pangalakeun, engke paparon”

“Hade,” tembal Sakadang Monyet. “Di mana?”

Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. Sakadang Monyet, tuluy naek, metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan, atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh.

“Sakadang Monyet, mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok.

Tapi Sakadang Monyet teu malire, jongjon bae metikan jeung ngadaharan, kalahkah maledogan ku cangkangna.

Sakadang Kuya pohara nyerieunana, ngunek-ngunek hayang males.

Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani, ngala cabe nu geus arasak, warnana bareureum. Ngala genep nu galede, ketembongna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum, tuluy cupak capek, cuplak ceplak, cara nu geus barang dahar geunah.

Ditanya ku Sakadang Monyet, “Sakadang Kuya, maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!”
Tembal Sakadang Kuya, “ah, ulah ngaganggu, uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu.”

“Cing ngasaan saeutik, uing lapar pisan.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya.

“Keur naon make mere ka maneh, kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami, padahal eta teh milik kami?”

“Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!, sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis.

“Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae,tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh, sesakeun keur kami saparona.”

Sakadang Monyet pihara atoheunna, gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lumpat, di tengah jalan raus raus bae didahar, nepi ka beak. Ari beak…. Adug lajer, jejeritan awahing ku lada jeung panas.

Sakadang Kuya kacida sugemanana, lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto.

Related Posts:

Category: Catatan Harian
 • denis says:

  GK TAU POKOK NYA PUSING BGETT

  April 2, 2012 at 8:34 pm
 • alvian says:

  mantep banget dongeng nyaaaaa !!! xD hahaaa …

  September 6, 2012 at 6:51 pm
  • DIANSAYS says:

   iya ya hahahaha :D

   September 27, 2012 at 11:15 am
 • matthew marcelino says:

  Mantap deh dongengnya……….

  March 27, 2013 at 1:33 pm
 • Haley says:

  Artinya apa sih?

  April 10, 2013 at 8:05 pm
 • fauziah husni azzahra says:

  nyambung :) tpi ada bahas indonesia yaa jadi pusingg nih -_-

  September 26, 2013 at 9:14 pm
 • nisa says:

  mantap deh….

  September 27, 2013 at 4:13 pm
 • Fathan says:

  Hidup Persib…

  November 12, 2013 at 7:16 pm
 • maeiiy says:

  mw nanya. . .
  amanat dalam bongeng itu apph ?

  November 14, 2013 at 3:40 pm
 • Dani Saputra Mihardja says:

  Latar dan amanatnya mana?

  January 14, 2014 at 11:05 am

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*