UnsilSter Blog

Info Handphone dan Makalah Terbaru

Contoh Cerita Legenda Sunda : Asal Muasal Cika-Cika

Jaman baheula – baheula ge baheula deui – aya hiji lembur anu gegek jiwana. Pengeusi eta lembur, meh kabeh jelema carukup. Demi pangupajiwana kana karajinan ngabatik.

Kacaritakeun di eta lembur aya hiji randa boga anak awewe ngaran Marini. Nyi Marini ku indungna pohara diasihna, lantaran rajin jeung suhud ngabantuan pagawean indungna. Pagawean di dapur jeung di imah kabeh ditangkes ku manehna. Malah kalan-kalan Nyi Marini sok ngabantuan indungna ngabatik.

Dina hiji poe indungna meunang ondangan ti tatanggana nu rek ngawinkeun anakna awewe. Nyi Marini ku indungna meunang milu ka ondangan. Manehna kacida atoheunana, lantaran bakal make baju alus jeung make samping weuteuh, meunang ngabatik indungna. Tapi aya kasusahna, lantaran manehna teu bogaeun cucuk gelung.

Sapeupeuting, henteu boga cucuk geulung keur pakeeun isuk ka ondangan teh, jadi pikiran Nyi Marini. Manehna diuk hareupeun jandela, bari neuteup bentang-bentang nu tingkaretip di langit.

Di jero hatena manehna ngecewis, “mana teuing senangna mun aing boga bentang pikeun cucuk gelung” karek oge mikir kitu, ujug-ujug aya nu ngempur cahyaan rag rag kana lahunanana. Nyi Marini kageteun pisan, turug-turug kadenge ku manehna aya sora tan katingalan “Marini, ieu bentang nu dipakayang ku maneh pikeun cucuk geulung tea. Heug geura pake isuk kana pesta kawinan batur maneh, lantaran teu meunang budak rajin jeung hade ka indung. Tapi maneh teu meunang ngomong sombong. Mun maneh ngomong sombong atawa boga pikiran sombong, ie bentang baris leungit teu puguh-puguh”

Nyi Marini kacida atoheunana, dina hatena jangji, yen moal boga pikiran jeung ngomong sombong.

Isukna, Marini make cucuk geulung bentang tea. Manehnas katenjona geulis pisan sarta cahyaan. Kabeh nu aya di dinya ngarasa heran. Nyi Marini leuwih diperhatikeun ku sarerea ti batan panganten. Babaturanana kabeh muji kageulisanana. Ku lantaran kitu, manehna mikir, “kacida senangna dipuji-puji ku babaturan, ngan aing sorangan anu panggeulisna lantaran make cucuk geulung bentang, “karek oge mikir kitu, cucuk geulung bentang teh ujug-ujug leungit”

“Ih Marini geuning leungit cucuk geulung maneh teh” ceuk salahsaurang baturna. Marini kageteun pisan, manehna kakara ingeteun yen manehna boga pikiran sombong. Pohara manehna hanjakaleunana.

Kabeh jelema nu aya dina eta pesta mangneangankeun cucuk geulung nu leungit tea, nepi ka pakean-pakeanana kalotor, tapi nu leungit weleh teu kapanggih. Ningal kitu, Nyi Marini pohara karunyaeunana ka maranehanana. Di jero hatena manehna jangji, nu manggihkeun baris dipersen, itung-itung mulang tarima.

“Ieu marini, cucuk geulung maneh tek kapanggih” ceuk salasaurang baturna. Nyi Marini atoheunana. Tuluy manehna nyalukan batur-baturna. Ku manehna dicaritakeun asal usulna eta cucuk geulung bentang teh. Satuluyna manehna nyarita kieu, “Ayeuna kuring embung make cucuk geulung bentang sosoranganan, tapi rek dibagikeun ambeh dipake ku sarerea babarengan”

Sanggeus ngomong kitu, tuluy eta cucuk geulung bentang teh dibantingkeun nepi ka remuk. Tuluy eta reremukan teh haliber, jadi nu ayeuna disebut Cika-cika, cenah!

Related Posts:

Category: Catatan Klasik
 • Liana says:

  punten mau nanya contoh novel sunda minta info nya dong. nuhun

  March 9, 2011 at 12:02 pm
 • nu bego keur naros says:

  asalamu alikum pa abdi bade naros cara neang legenda bahasa sunda kumaha nya badi teh tos sabaraha kali neang tapi te kapangih wae kuamah nya punteun teh pang neang keun ? ^_^

  March 28, 2011 at 2:22 pm
 • IRENA says:

  AYA TEU CERITA SUNDA TP NU ZAMaN AYNA….?

  April 10, 2011 at 8:56 am
 • anzspeed says:

  wwwwaaaawww…….!!!!!!
  asal mula……….pake bahasa sunda……….ada dialognya….. PERFECT!!!!!
  ieu yeuh nu titatadi di teangan teh selama 3 jam baru ketemu
  HATUR NUHUUN PISAN! lur

  November 14, 2011 at 10:00 am
 • elvin says:

  kita mah beli ngerti….

  January 26, 2012 at 3:04 pm
 • niesa says:

  sae pisan :)

  February 7, 2012 at 5:01 pm
 • agung says:

  wew

  February 10, 2012 at 2:04 pm
 • vany says:

  IRASIONAL deh :)

  February 21, 2012 at 4:41 pm
 • septy says:

  MUSTAHIL deh |-)

  February 21, 2012 at 4:43 pm
 • sagadell says:

  ehmmm…
  emut ka pun nini nu sok ngadongeng waktos adi nuju alit……
  hatur nuhun pisan…..

  February 28, 2012 at 6:50 pm
 • wita says:

  wah lucu banget

  salm witta

  March 7, 2012 at 6:32 pm
 • wita says:

  bagus deh itu legendanyaa

  salam maniss

  wita

  hahahahhaha

  March 7, 2012 at 6:34 pm
 • Mia says:

  jadi inget dulu dech suka di ceritain dongeng sunda sama s nenek ,,, :*

  November 26, 2012 at 3:46 pm

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*